wall clock time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall clock time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall clock time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall clock time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall clock time

    * kỹ thuật

    thời gian thực