wall channeler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall channeler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall channeler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall channeler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall channeler

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy khía rãnh trên tường