wall breakwater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall breakwater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall breakwater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall breakwater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall breakwater

    * kỹ thuật

    tường chắn sóng