wall attachment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall attachment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall attachment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall attachment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall attachment

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự dính tường

    sự liên kết với thành