self ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self ignition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self ignition

    * kỹ thuật

    sự tự bốc cháy

    cơ khí & công trình:

    sự tự đánh lửa