school phobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school phobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school phobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school phobia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • school phobia

    a child's sudden fear of attending school

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).