school doctor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school doctor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school doctor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school doctor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • school doctor

    * kỹ thuật

    y học:

    bác sĩ học đường