school divine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school divine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school divine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school divine.

Từ điển Anh Việt

  • school divine

    /'sku:ldi'vain/

    * danh từ

    nhà triết học kinh viện