safe yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safe yield

  * kỹ thuật

  lượng nước có sẵn

  lưu lượng an toàn

  nguồn nước có sẵn

  đo lường & điều khiển:

  lượng lấy an toàn