safety-ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety-ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety-ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety-ink.

Từ điển Anh Việt

  • safety-ink

    * danh từ

    mực an toàn