safe area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe area

    * kỹ thuật

    vùng an toàn