safety cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety cock

    * kỹ thuật

    khóa an toàn

    van an toàn

    van bảo hiểm