safety lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety lock

  * kỹ thuật

  chốt an toàn

  khóa an toàn

  ổ khóa bảo đảm

  cơ khí & công trình:

  cơ cấu khóa chuyền

  hóa học & vật liệu:

  khóa đổi chiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safety lock

  Similar:

  safety catch: guard consisting of a locking device that prevents a weapon from being fired

  safety bolt: a bolt that cannot be moved from outside the door or gate