safety stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety stop

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cữ chặn an toàn

  giao thông & vận tải:

  sự dừng an toàn