safety dike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety dike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety dike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety dike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety dike

    * kỹ thuật

    đê bổ trợ

    đê dự phòng