safety bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety bar

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thanh an toàn