safety rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety rail

  * kỹ thuật

  lan can

  tay vịn

  giao thông & vận tải:

  đường ray an toàn

  rào chắn an toàn

  ray áp đỡ

  xây dựng:

  ray an toàn

  toán & tin:

  ray hộ luân, tay vịn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safety rail

  a railing placed alongside a stairway or road for safety

  Synonyms: guardrail