safety dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety dog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety dog

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng an toàn