safety film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety film.

Từ điển Anh Việt

 • safety film

  /'seiftifilm/

  * danh từ

  (điện ảnh) phim an toàn (cháy chậm hay không cháy)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety film

  * kỹ thuật

  phim an toàn