safety bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety bank

    * kinh tế

    tồn trữ chữa cháy