safety tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety tank

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bể chứa an toàn

    thùng chứa an toàn