safety tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety tube

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ống an toàn