safety disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety disc

    * kỹ thuật

    đĩa bảo hiểm

    đo lường & điều khiển:

    đĩa an toàn