safety nets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety nets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety nets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety nets.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety nets

    * kỹ thuật

    lưới an toàn