safety code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety code

  * kỹ thuật

  hướng dẫn về an toàn

  nội quy an toàn

  mã an toàn

  quy định an toàn

  quy tắc an toàn