safety can nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety can nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety can giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety can.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety can

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hộp nước bảo hiểm