safety disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety disk

    * kỹ thuật

    đĩa an toàn

    đĩa bảo hiểm