safety wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety wall

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vách an toàn