safety head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety head

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đầu an toàn