safe port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe port

    * kinh tế

    cảng an toàn