safe range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe range

    * kỹ thuật

    vùng an toàn