safeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safeness.

Từ điển Anh Việt

  • safeness

    * danh từ

    sự an toàn, sự chắc chắn (được che chở khỏi nguy hiểm, thiệt hại)

    tính có thể tin cậy, sự chắc chắn

    sự thận trọng, sự dè dặt; sự tỏ ra thận trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet