safe dose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe dose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe dose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe dose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe dose

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    liều lượng an toàn