safe use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe use

    * kỹ thuật

    sự sử dụng an toàn