safe water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe water

    * kỹ thuật

    nước an toàn