safe mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ an toàn