safe ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe ground

    * kỹ thuật

    đáy an toàn