safe format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe format

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    định khuôn thức an toàn