safe-blower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe-blower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe-blower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe-blower.

Từ điển Anh Việt

  • safe-blower

    /'seif,blouə/

    * danh từ

    người dùng thuốc nổ để mở trộm két