safe seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe seat.

Từ điển Anh Việt

  • safe seat

    * danh từ

    ghế trong Nghị viện (mà một ứng cử viên thuộc một đảng riêng rẽ không thể mất)