safe sex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe sex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe sex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe sex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • safe sex

    sexual activity (especially sexual intercourse) with the use of measures (such as latex condoms) to avoid the transmission of disease (especially AIDS)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).