safe type rim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe type rim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe type rim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe type rim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe type rim

    * kỹ thuật

    loại vành an toàn