safe strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe strength

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cường độ an toàn

    độ bền an toàn