safe pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe pressure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    áp suất an toàn