safe practice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe practice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe practice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe practice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe practice

    * kỹ thuật

    kỹ thuật an toàn