safe disposal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe disposal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe disposal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe disposal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe disposal

    * kỹ thuật

    sự chôn lấp an toàn

    sự thanh lý an toàn