press review nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press review nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press review giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press review.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press review

    * kinh tế

    điểm báo (xem qua các báo)