press polish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press polish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press polish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press polish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press polish

    * kỹ thuật

    đánh bóng bằng áp lực