press liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press liquor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press liquor

    * kinh tế

    nước thịt ép