press center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press center

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trung tâm báo chí